பெற்றோரின் பங்கு முக்கியமானது!

parent-role

Teenage drug abuse is a growing problem. Here are some commitments you can make to help your addicted teen. These suggestions are intended to help families who are working with a therapist. The therapist can point out which commitments will be most helpful to your family. I’m willing to sit down and listen to my child. Really listen. I’m willing …

தியானம்

yoga

தியானம் அனைத்து அடக்கப்பட்ட மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள் மற்றும் அனுபவங்களை முன்னுக்குக் கொண்டுவர உதவுகிறது, பின்னர் அவை தொடர்ச்சியான பின்தொடர்தல் அமர்வுகள் மூலம் தீர்க்கப்படுகின்றன.